• Regulamin

REGULAMIN Obowiązuje od dnia 2021-07-26

  • 1. Informacje o właścicielu sklepu internetowego

Właścicielem niniejszego serwisu internetowego https://www.para-casa.pl (dalej Sklepu internetowego) jest firma:

BEAR
ul. Sikorskiego 18/4
82-100 Nowy Dwór Gdański
NIP: 578-296-17-32

Konto bankowe ING Bank: 59 1050 1025 1000 0097 4225 5525

Firma BEAR prowadzi sprzedaż drogą elektroniczną za pośrednictwem internetu.

Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową https://www.para-casa.pl

  • 2. Informacje o towarach, cenach, promocjach

2.1. Produkty dostępne w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2.2. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto. Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT.
Faktura VAT będzie dostarczana na podany przez Klienta adres e-mail.

2.3. Informacje, podane na witrynie internetowej Sklepu internetowego, w szczególności ceny, mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią oferty firmy BEAR w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie mogą być podstawą roszczeń wobec firmy BEAR.

2.4. Klient przed złożeniem zamówienia w razie jakichkolwiek wątpliwości co do zamieszczonego na witrynie internetowej opisu Towaru, w tym co do jego danych technicznych, powinien skontaktować się z Obsługą Sklepu internetowego w cele wyjaśnienia wątpliwości i udzielania informacji dodatkowych.

2.5. Promocje obowiązujące w sklepie nie łączą się ze sobą. Przed złożeniem zamówienia należy wybrać rodzaj promocji, a tym samym zasady promocji w tym cenę promocyjną lub dodatkowe produkty i usługi oferowane w ramach akcji promocyjnej.

  • 3. Złożenie Zamówienia, zawarcie umowy kupna-sprzedaży

3.1. Zamówienia złożone na warunkach określonych w opisie produktu i w Koszyku (sposób oraz koszty dostawy i płatności) realizowane są na warunkach określonych w koszyku po ich potwierdzeniu przez BEAR. Dla zamówień, których adres dostawy znajduje się poza granicami Polski, warunki dostawy (sposób, firma kurierska, koszty i in.) ustalane będą indywidualnie (z uwzględnieniem zasad obowiązujących u spedytora). W takim jednak wypadku Sklep wyśle do klienta nową ofertę sprzedaży, zawierającą nowe warunki sprzedaży, a dalsza realizacja nowego zamówienia będzie uzależniona od akceptacji tych warunków przez klienta.

3.2. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu internetowego, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie Towaru i w koszyku. [dalej: Zamówienie].

3.3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

3.4. Po złożeniu Zamówienia do Klienta wysyłana jest automatycznie wiadomość z witryny internetowej określająca w szczególności dane dotyczące Klienta i zamówionego Towaru. Wiadomość ta określa również oznaczenia Sprzedawcy oraz oświadczenie zwrotu towaru. Taka wiadomość nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty kupna złożonej przez Klienta, w szczególności nie stanowi zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Klientem, a firmą BEAR. Potwierdzenie takie Klient otrzyma po jego weryfikacji i potwierdzeniu jego warunków przez Obsługę Sklepu.

3.5. W najkrótszym możliwym terminie (lecz nie dłuższym niż w terminie trzech dni roboczych) od złożenia Zamówienia, niezależnie od otrzymania wiadomości, o której mowa
w ust.3 powyżej, z Klientem w formie mailowej lub telefonicznej skontaktuje się Obsługa Sklepu BEAR celem:

Potwierdzenia warunków zawarcia umowy kupna-sprzedaży, w tym ceny zamówionego Towaru, jego dostępności, terminu realizacji zamówienia oraz pozostałych szczegółów realizacji zamówienia [dalej: Potwierdzenie]. Takie potwierdzenie stanowi przyjęcie przez BEAR  oferty kupna Towaru złożonej przez Klienta i jest zawarciem umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Klientem, a firmą BEAR. Jednak w przypadku, gdy potwierdzenie otrzymane od Obsługi sklepu BEAR istotnie zmienia warunki oferty kupna, umowę uważa się za zawartą, a zamówienie przyjęte do realizacji, o ile Klient potwierdzi nowe warunki zawarte w potwierdzeniu w formie telefonicznej lub mailowej; możliwa jest też sytuacja, gdy potwierdzenie takie nie zostanie wysłane w terminie trzech dni roboczych. W takim wypadku uznaje się, że firma BEAR przyjęła ofertę kupna na warunkach złożonych przez Klienta

lub

poinformowania o braku możliwości przyjęcia zamówienia do realizacji, przy czym firma BEAR może odmówić realizacji złożonego zamówienia i tym samym zawarcia umowy kupna-sprzedaży, jeżeli z przyczyn od firmy BEAR niezależnych realizacja złożonego zamówienia jest niemożliwa, znacznie utrudniona lub wiązałaby się z koniecznością poniesienia nadmiernych kosztów.

3.6. Nieprawidłowo wypełnione lub niekompletne formularze zamówienia nie będą rozpatrywane i nie stanowią złożenia zamówienia oraz nie zobowiązują firmy BEAR do podjęcia jakichkolwiek czynności.

3.7. Należność za zamówiony towar Klient reguluje w sposób wybrany podczas składania zamówienia.

3.8. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu pełnej kwoty wartości zamówienia określonej w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku niedopłaty, realizacja zlecenia zostanie wstrzymana. W przypadku wybrania formy płatności za pobraniem realizacja nie wymaga otrzymania pełnej wartości zamówienia.

3.9. BEAR dołoży wszelkich starań, by zamówienia realizowane były w sposób odpowiadający ich treści w możliwie krótkim czasie.

  • 4. Płatności

4.1. Dostępne są następujące formy płatności za zakupiony Towar. Rozliczenia płatności online przeprowadzane są przez Blue Media S.A. (bluemedia.pl).

Przelew elektroniczny

Zamawiający reguluje należną kwotę przelewem elektronicznym na podstawie wystawionego przez firmę BEAR zamówienia klienta poprzez serwis Sky-Pay (Blue Media). Aktualna lista obsługiwanych banków widoczna jest podczas składania zamówienia oraz na stronie płatności.
Weryfikacja przelewu elektronicznego zwyczajowo następuje w ciągu kilku godzin (w zdecydowanej większości przypadków tego samego dnia roboczego, maksymalnie do końca następnego dnia roboczego).

Płatność kartą płatniczą

Zamawiający reguluje należną kwotę za pośrednictwem centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego kart płatniczych w trakcie składania zamówienia. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.. Dostępne Karty płatnicze, którymi można realizować płatność: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. Weryfikacja płatności zwyczajowo trwa do 24h w dni robocze.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Tradycyjny przelew bankowy

Dla osób nieposiadających konta w bankach wymienionych w formularzu zamówienia, możliwa jest również płatność zwykłym przelewem poprzez samodzielne zlecenie przelewu w swoim banku. Aby dokonać takiej płatności należy w koszyku wybrać odpowiednią opcję "Przelew tradycyjny" oraz dokonać wpłaty na konto ING Bank: 59 1050 1025 1000 0097 4225 5525

Weryfikacja przelewu tradycyjnego następuje w ciągu 1-3 dni roboczych pod dniu złożenia zamówienia.


  • 5. Dostawa i odbiór towaru

5.1. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony
o czas dostawy, który określa firma kurierska. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy. Najczęściej przesyłka wysyłana jest następnego dnia roboczego następującego po dniu zaksięgowania wpłaty.

5.2. Towar zostanie przesłany w sposób i na adres wskazany przez Klienta w momencie składania zamówienia lub ostatecznie podczas potwierdzania złożonego zamówienia
przez Obsługę Sklepu . W celu prawidłowej realizacji dostawy Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych adresowych oraz numeru telefonu, pod którym będzie dostępny w celu ewentualnego uzgodnienia terminu dostawy pomiędzy Klientem a kurierem. W przypadku nie podania nr. telefonu lub podania nieprawidłowych danych, koszty ponownej wysyłki w pełnej wysokości ponosi klient (ponowna wysyłka możliwa po uprzednim uregulowaniu tych kosztów). O ich wysokości (zgodne z cennikiem kuriera) poinformuje Klienta Obsługa Sklepu internetowego.

5.3. Zamówiony produkt dostarczany jest przez firmy kurierskie. Klient ponosi koszty dostawy określone w zakładce Dostawa i płatności na stronie https://www.para-casa.pl,  a ostatecznie wybrane przez Klienta w Koszyku. Koszty dostawy zależą od wartości Zamówienia, wybranego sposobu płatności oraz sposobu odbioru Towarów. Informacja o kosztach dostawy
wyświetlana jest podczas składania Zamówienia w koszyku. Koszty te obowiązują wyłącznie w przypadku dostaw realizowanych na terytorium Polski. Aktualne koszty dostawy
widoczne są w Koszyku podczas składania Zamówienia. Warunki dla wysyłek zagranicznych uzgadniane są indywidualnie.

5.4. W chwili odbioru przesyłki, Klient w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń zewnętrznych
(np. zerwanie taśmy, uszkodzenie opakowania zewnętrznego). W przypadku stwierdzenia takich uszkodzeń, Klient uprawniony jest do nieodbierania przesyłki, a jeśli zdecyduje
się ją odebrać, zobowiązany jest w obecności kuriera do dokładnego sprawdzenia stanu przesyłki i sporządzenia protokołu uszkodzeń.

5.5. Bez względu na miejsce odbioru Produktów, odbiór musi być potwierdzony podpisem. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki. Z chwilą odbioru przez Klienta przesyłki, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia Produktów.

5.6. Firma BEAR nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.

  • 6. Gwarancje, reklamacje, zwrot towaru, odstąpienie od umowy

W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. poz.827), Ustawy Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

6.1. Gwarancja i reklamacje

6.1.1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje
w jego opisie na stronach produktu sklepu internetowego. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej i udostępnionej przez gwaranta.

6.1.2. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt SPRZEDAWCY. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

6.1.3. SPRZEDAWCA odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

6.1.4. Reklamacje z tytułu rękojmi lub gwarancji można złożyć w formie elektronicznej za pomocą email sklep@para-casa.pl.
Koszty bezpośredniego dostarczenia towaru ponosi klient.

6.1.5. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy chyba, że SPRZEDAWCA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez SPRZEDAWCĘ albo SPRZEDAWCA nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

6.1.6. SPRZEDAWCA rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni SPRZEDAWCA nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi SPRZEDAWCA.

6.1.7. W przypadku uszkodzeń mechanicznych, Klient ma 7 dni na zgłoszenie od dnia doręczenia przesyłki.

6.2. Odstąpienie od umowy

6.2.1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), KLIENT będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak KLIENT wybrał sposób dostarczenia PRODUKTU inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA jest zobowiązany do zwrotu KLIENTOWI poniesionych przez niego kosztów do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w chwili składania zamówienia.

6.2.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia PRODUKTU w posiadanie przez KLIENTA lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

6.2.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KLIENT powinien poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego
oświadczenia o odstąpieniu od umowy. KLIENT może skorzystać z wzoru formularza oświadczenia od umowy. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

6.2.4. W przypadku, gdy KLIENT dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest, aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki.

6.2.5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich PRODUKTÓW objętych zamówieniem albo ich części.

6.2.6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.2.7. SPRZEDAWCA zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez KLIENTA drogą elektroniczną, wysyłając oświadczenie na adres email: sklep@para-casa.pl

6.2.8. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

6.2.9. SPRZEDAWCA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KLIENTA o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca KLIENTOWI
wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do KLIENTA (z zastrzeżeniem pkt. 6.2.1.). SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od KLIENTA do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

6.2.10. KLIENT pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

6.2.11. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KLIENT. W przypadku, gdy KLIENT za PRODUKT dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

6.2.12. KLIENT ma obowiązek zwrócić przesyłką PRODUKT SPRZEDAWCY niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zwracany przez KLIENTA Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres:
para-casa.pl, Plac Wolności 22/23 82-100 Nowy Dwór Gdański. Zwrot Towaru powinien nastąpić wraz ze zwrotem wszelkich innych dostarczonych Klientowi świadczeń i towarów gratisowych, a których warunkiem otrzymania był zakup Towaru.

6.2.13. KLIENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości PRODUKTU będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania PRODUKTU. KLIENT nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. W przypadku użycia PRODUKTU w sposób przekraczający stwierdzenie jego cech, charakteru i funkcjonowania (np. zabrudzenia produktu, widocznych śladów montażu lub jego eksploatacji, itp., brak oryginalnego opakowania, wyposażenia, akcesoriów lub dokumentacji), SPRZEDAWCA ma prawo obciążyć KLIENTA dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru (pogorszeniem stanu zwracanej rzeczy).

6.2.14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje KLIENTOWI, w przypadku gdy (i) przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, (ii) umowa dotyczy dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

  • 7. Dane osobowe

7.1. Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późniejszymi zmianami) jest firma BEAR.

7.2. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

7.3. Firma BEAR przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia (w tym wysyłania korespondencji dotyczącej realizacji Zamówienia).
Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. Dane osobowe Klienta są udostępniane innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności, tylko w celu realizacji Zamówienia.

7.4. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późniejszymi zmianami).

7.5. Szczegółowa treść Polityki Prywatności znajduje się na stronie https://www.para-casa.pl

  • 8. Pozostałe postanowienia

8.1. Firma BEAR nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (przegląd, wymiana i awaria sprzętu, etc.) lub innych od niego niezależnych.

8.2. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej https://www.para-casa.pl oraz dostarczany drogą elektroniczną nieodpłatnie Klientowi na każde jego żądanie.

8.3. Firma BEAR ma prawo dokonywać zmian w treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, a zmiany wchodzą w życie 30 dni po dacie opublikowania nowego Regulaminu w sposób wskazany w ust. 8.2. W przypadku Klientów posiadających swoje konta będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu, pod warunkiem, że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia powiadomienia (data opublikowanie regulaminu) o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie umowy dokonuje się poprzez zamknięcie konta klienta.